تاريخ : دوشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۹ | 18:41 | نویسنده : سنتکده

یك زندگي زيبا آن است كه براي سپري كردن اش رنج زيادي را به دوش بكشيم.

-----------

زندگي، ديوانه اي بيش نيست؛ هر گاه دلش بخواهد با نقشه ها، اهداف، محاسبات و باورهاي ما مخالفت مي كند.

-----------

 اگر مي خواهيد در زندگي تان دگرگوني ايجاد كنيد، بخشش به ديگران را بخشي از برنامه ي رشد فردي تان قرار دهيد.

-----------

 انديشه هاي ما آفريننده ي زندگي مان هستند.

-----------

نه گفتن را ياد بگيريد تا زمان بيشتر و فضاي بيشتري براي بله گفتن به آنچه كه از زندگي مي خواهيد، پيدا كنيد.

-----------

وقتي زندگي تان را ساده كنيد، از نظر ذهني و فيزيكي، فرصت كافي خواهيد داشت تا از زندگي تان، مردم و تجربه هايتان به راستي لذت ببريد.

-----------

هيچ بخشي از زندگي نيست كه درس نباشد. اگر زنده هستيد، درسهايتان را نيز بايد بياموزيد.

-----------

درس زندگي هر كسي هميشه براي خودش، آشكار و روشن است؛ بستگي به اين دارد كه شخص در آن زمان چه لنزي بر چشم گذاشته باشد.

-----------

براي درست كردن هر چيزي در زندگي تان، تنها بايد از يك جا آغاز كنيد؛ از درون خودتان.

-----------

شما مي توانيد آفريننده ي زندگي خودتان باشيد.  • دانلود رایگان
  • لیموزین
  • حامد عربی خوان